101 Nama-nama lain hari kiamat

Rabu, 02 Oktober 2013
 1. Yaumul Qiamah = hari kiamat
 2. Yaumul Hasrah = hari penyesalan
 3. Yaumul Nadaamah = hari menyesal
 4. Yaumul Mahaasabah = hari perhitungan
 5. Yaumul Masaa-alah = hari pertanyaan
 6. Yaumul Masaabaqah = hari perlombaan
 7. Yaumul Munaaqasyah = hari perdebatan
 8. Yaumul Munaafasah = hari perlombaan
 9. Yaumul Zilzalah = hari kegoncangan
 10. Yaumud Damdamah = hari kebinasaan
 11. Yaumush Shaa’iqah = hari halilintar
 12. Yaulul Waaqi’ah = hari kejadian yang sukar
 13. Yaumul Qaari’ah = hari peristiwa besar
 14. Yaumul Raajifah = hari bumi bergoncang
 15. Yaumur Raadifah = hari yang mengiringi kegoncangan itu
 16. Yaumul Ghaasyiyah = hari kejadian yang menyelubungi
 17. Yaumud Daahiyah = hari bala bencana
 18. Yaumul Aazifah = hari yang sudah dekat waktunya
 19. Yaumul Haaqqah = hari keadaan yang sebenarnya
 20. Yaumuth Thaammah = hari bahaya
 21. Yaumush Shaakhkhah = hari suara yang memekikkan telinga
 22. Yaumut Talaaq = hari berjumpa dengan Tuhan
 23. Yaumul Firaaq = hari perpisahan
 24. Yaumul Maasaq = hari yang dihalaukan
 25. Yaumul Qishash = hari mengambil pembelaan
 26. Yaumul Tanaad = hari panggil memanggil
 27. Yaumul Hisaab = hari perhitungan amal
 28. Yaumul Ma-aab = hari kembali
 29. Yaumul Adzaab = hari siksa
 30. Yaumul Firaar = hari lari
 31. Yaumul Qaraar = hari ketetapan
 32. Yaumul Liqa' = hari pertemuan
 33. Yaumul Baqa' = hari kekal
 34. Yaumul Qadla = hari qadla' (putusan)
 35. Yaumul Jazaa' = hari pembalasan
 36. Yaumul Balaa' = hari percobaan
 37. Yaumul Bukka' = hari tangisan
 38. Yaumul Haar = hari perkumpulan
 39. Yaumul Waa'iid = hari janji akan siksa
 40. Yaumul 'Ardl = hari datang
 41. Yaumul Wazn = hari timbangan
 42. Yaumul Haq = hari kebenaran
 43. Yaumul Hukm = hari hukuman
 44. Yaumul Fashl = hari pemisahan
 45. Yaumul Jam'i = hari berkumpul
 46. Yaumul Ba'ts = hari kebangkitan
 47. Yaumul Fath = hari kemenangan
 48. Yaumul Khizyi = hari kehinaan
 49. Yaumul Adhiim = hari yang besar kedudukannya
 50. Yaumul 'Aqiim = hari sial
 51. Yaumud 'Asiir = hari yang sukar
 52. Yaumul Diin = hari agama
 53. Yaumul Yaqiin = hari yakin
 54. Yaumun Nusyuur = hari berserak-serak
 55. Yaumul Mashiir = hari-hari tempat pengembalian
 56. Yaumun Naf-khah = hari tiupan
 57. Yaumush Shaihah = hari pekikan keras
 58. Yaumur Raj-fah = hari goncangan
 59. Yaumush Rajjah = hari bergerak-gerak
 60. Yaumuz Zaj-rah = hari menakuti
 61. Yaumush Sakrah = hari bermabukkan
 62. Yaumul Faza' = hari ketakutan
 63. Yaumul Jaza' = hari gunda gulana
 64. Yaumul Muntahaah = hari penghabisan
 65. Yaumul Ma'waa = hari tempat tinggal
 66. Yaumul Miiqat = hari tepat waktu
 67. Yaumul Mii'aad = hari tempat kembali
 68. Yaumul Mir-shaad = hari tersedia menanti
 69. Yaumul Qalaq = hari kekacauan
 70. Yaumul 'Araq = hari keringat
 71. Yaumul Iftiqaar = hari keperluan
 72. Yaumul Inkidaar = hari kekeruhan
 73. Yaumul Intisyaar = hari bertebaran
 74. Yaumul Insyiqaaq = hari terbelahnya langit
 75. Yaumul Wuquf = hari berhenti
 76. Yaumul Khuruuj = hari keluar
 77. Yaumul Khuluud = hari kekal
 78. Yaumut Yaghaabuun = hari terpedaya
 79. Yaumun 'Abuus = hari kesukaran
 80. Yaumun Ma'luum = hari yang dimaklumi
 81. Yaumun Mau'uud = hari yang sudah dijanjikan
 82. Yaumun Masy-huud = hari yang disaksikan
 83. Yaumun Laa-raiba fiih = hari yang tidak diragukan
 84. Yaumun Tublas Saraa-ir = hari yang dipercobakan segala rahasia
 85. Yaumun Laa taj-zii Nafsun 'Annafsin Syai-an = hari yang tidak akan mampu mengganti dari seorang dengan orang lain
 86. Yaumun Tasy-khashu Fiihil Bashaa-ir = hari yang memandang padanya segala mata
 87. Yaumun Laa Yugh-nii Maulan'an Maulan Syai-an = hari di mana seorang tidak mampu menolong sahabat yang lain
 88. Yaumun Yadda'uuna Alaa Naari Jahannama Da'an = hari yang ditolakkan mereka
 89. Yaumun Yas-habuuna Finnaari'alaa Wujuuhihim = hari di mana mereka mukanya akan ditarik ke dalam neraka
 90. Yaumun Taqallabu Wujuuhuhum Finnaar = hari di mana muka mereka akan ditelungkupkan ke dalam neraka
 91. Yaumun Laa yaj-zii Waalidun 'An Walaadihi = hari yang tidak akan bisa seorang ayah menolong anaknya
 92. Yaumun Yafirrul mar-u min akhii-hi wa ummihi wa-abiihi = hari di mana manusia lari terbirit-birit dari saudaranya, lari ayahnya dan ibunya
 93. Yaumun Laa yanthi quuna walaa yu'-dzanu lahum fayak-tadziruuna = hari di mana mereka tidak bercakap-cakap karena tidak diizinkan, lalu mereka minta maaf
 94. Yaumun Laa maradda lahu minallah = hari yang tidak ada penolakan dari Allah
 95. Yaumun Humbaarizuuna = hari di mana muka mereka akan didatangkan
 96. Yaumun Hum'allanna ri Yuf-tanuuna = hari yang mana mereka dicobakan ke dalam neraka
 97. Yaumun Laa yanfa-'u maalun banuuna = hari yang tidak bermanfaat akan harta dan anak-anak
 98. Yaumun Laa yaanfa'udh-dhaalimiina ma'dziratuhum walaa humulla'natu walahum suu-uddari = hari di mana tidak akan bermanfaat dalihnya orang-orang dhalim, bagi mereka suatu kutukan dan tempat yang buruk
 99. Yaumun Turaddu fiihil maa'adz-dziru wa tublassaraa-iru watadl-harudhdlamaa-iru watuk syaful-astaaru = hari di mana semua dalih ditolak, ditahan segala rahasia, ditampakkan segala isi hati dan singkap segala tirai
 100. Yaumun Takh-sya-'u fiihil Ab-shaaru watas kunul-aswaatu wayaqillu fihil-tifaatu wa tabruzul-khafiyyatu wa tadh-harul khathii-atu = hari yang pada mereka penglihatannya tetap, segala suara tenang, sedikitpun tidak mengelak, keluar segala yang tersembunyi dan nampak semua kesalahan
 101. Yaumun Yusaaqul-'ibaadu wa ma'a humul asy-haadu wayashiibush-shaqiiru wayaskarul kabiiru = hari yang semua hamba dihalau, bersama mereka anggota badan menjadi saksi, anak kecil sudah beruban dan orang tua menjadi mabuk

0 komentar: