Kumpulan Puisi Bugis dan Paseng Bugis

Minggu, 29 Desember 2013


Paseng /Paparingerrang dalam Bahasa Bugis

   Engngerangngi duwae – alupaiwi duwae :
- Engngerangngi pappedecenna tau laingnge lao rilaemu
- Engngerang toi pappeja’mu lao ripadammu tau.
- Alupaiwi pappeja’na padammu tau lao rialemu
- Alupai toi pappedecemmu lao ripadammu tau.
Artinya :
Ingat dua hal dan lupakan dua hal ;
- Ingatlah kebaikan orang lain terhadap dirimu
- Ingat juga keburukan dirimu terhadap orang lain.
- Lupakan kebaikan kamu terhadap orang lain
- Lupakan juga keburukan orang lain terhadap dirimu.
Patampuangeng murennuangngi,
Seuwani awaraningengnge, maduanna accae, matelluna asugirengngi, maeppana dara’e.
Apa aju tabu’e satu sikuwae. Iya aju tabu’e
Tellu onrong de’sa tu naonroi madeceng.
Ritaro ritanae nanre’i bebbu’e, ritaro’i ri uwae’i masigai atamang,
Ritaro’i ri apie masigai puppu.
Artinya:
Jangan berharap kepada empat jenis iaitu;
Pertama; keberanian, kedua; kepintaran, ketiga;kekayaan.keempat derajat/keturunan.
Sebab keempat ini adalah umpama kayu lapuk.
Adapun kayu lapuk tak bisa disimpan dengan baik.
Di tanah dimakan rayap. Di simpan di air akan terendam basah.
Disimpan di api cepat habis terbakar.
Eppai pasalewangengngi seddie tau;
- Teppalaloengngi ada-ada masala naewae situdangeng.
- Teppaliwengiengiengngi gau’ siratannae.
- Moloiwi ropporoppo narewe’ paimeng.
- Molai laleng namatike’
Artinya :
Ada empat hal yang membuat orang selamat ;
- Tidak menyinggung dengan kata-kata sesamanya yang duduk.
- Tidak melampaui batas kewajaran
- Menemui janlan buntu, dia kembali
- Melewati sebuah jalan, dia hati-hati.
Eppa’i uwangenna paramata matappe’e
Sewuwani teppe’e
Maduanna issengnge
Matellunna gau pattuju’e
Maeppanna siri’e
Artinya :
Ada empat permata yang memancarkan cahaya pada anak cucu nabi adam
Pertama : iman dan kepercayaan
Kedua : pengetahuan
Ketiga : perbuatan baik
Keempat: harga diri
Ceko riyala sanreseng
Pajaneng temmalampe’
Riyala pakkawaru.
Lempuu riyala sanreseng
Pajaneng masumange’
Madeceng laona
Artinya :
Jika sifat curang dijadikan pedoman (sandaran)
Tentulah takkan mungkin lestari
Untuk dijadikan pengharapan
Jika kejujuran dijadikan pedoman (sandaran)
Tentulah akan menjadi sesuatu yang indah
Segala sesuatunya akan baik
Uwappasengenngi makkatenning ri limaé akkatenningeng:
Mammulanna, ada tongenngé,
Maduana, lempuk-é,
Matellunna, gettenngé,
Maeppakna, sipakataué,
Malimanna, mappesonaé ri pawinruk séuwaé,
Artinya :
Aku memesankan berpegang pada lima pegangan:
Pertama, perkataan yang benar,
Kedua, kejujuran,
Ketiga, keteguhan pada keyakinan,
Keempat, saling menghargai sesama manusia,
Kelima, berserah diri kepada pencipta yang tunggal.
Paddioloiwi nia’ madeceng ritemmaddupana sininna gau’e.
Artinya :
Dahuluilah dengan niat yang baik sebelum terlaksananya semua perbuatan.
- Aja’ mumatelleng poadangngi rahasiya makkunraimmu,
- Aja’ mumatelleng sanre ri tosugi mammula menre’e.
- Akkalitutuiwi majjowa ri arung maloloe.
- Aja mutonangi lopi wati sewalie.
Artinya:
- Hati-hati jika membuka rahasia pada isterimu
- Hati-hatilah jika bersahabat dengan orang kaya baru.
- Hati-hatilah mengikut pemimpin yang masih muda.
- Jangan menumpang perahu yang hanya memiliki pengapung sebelah.
Lima rupanna mappasala nawanawa ;
1. Masero cinnae
2. Nabette rennu
3. Nalipe’e tau
4. Nawasue bacci
5. Maraja teyae.
Artinya:
Lima macam yang membuat orang salah pemikiran ;
1. Terlalu mau
2. Terlalu gembira
3. Terlalu takut
4. Terlalu marah
5. Terlalu tidak mau.
Tanranna tau sulesana-e:
Mola-i ada naparapi,
Duppa-i ada napasau,
Matu ada natuttukenna,
Taro-i gau’ nariakkuanna-e’.
Artinya:
Ciri orang bijaksana:
Mampu mengikuti pembicaraan,
Dalam menyambut pembicaraan ia membalasnya dan mengalahkannya,
Menyusun pembicaraan dengan teratur dan terarah,
Melakukan perbuatan yang sepatutnya.
Eppa’ tanranna tomadeceng kawali’e ati’e,
Sewuwani passui’e ada’ nappatuju,
Maduanna matu’i ada’ nasatinaja,
Matellunna ada’ nappasau’,
Maeppa’na molai ada na parapi.
Artinya :
Ada empat tandanya orang yang baik hati.
Pertama, mengeluarkan perkataan yang benar (bercakap benar),
Kedua, menyusun kata-kata yang bijaksana,
Ketiga, menerima perkataan (nasihat) dan menguasainya,
Keempat, teliti dalam berkata
Naiya solangnge’i mangkaue,
Sewuwani nabawampawangngi tau tebbe’e,
Maduanna denna situru’e ada ribicara melempu’e,
Matellunna temmalempue’i ripadanna tau,
Maeppana napesangi tori alena maggau’ bawang ri tomaega’e.
Artinya :
Seseungguhnya yang merusak pemimpin itu adalah :
Pertama, bertindak sewenang-wenang kepada rakyat.
Kedua, tak ada kesepakatan dalam kejujuran.
Ketiga, tidak jujur kepada sesama insan,
Keempat tidak melarang orangnya berlaku sewenang-wenang terhadap rakyat.
Makkedai nabitta Muhammad saw.”iyyaritu lino’e, eppa’i uwanggena,
Sewuwani arung malempu’e,
Madduanna panrita bokoringngi’e lino’e, pakkasiwiyanna manri puang allah ta’ala napogau,
Matelluna to’sugi’e na malabo,
Ma’epana pakke’re sabbar’ra.
Artinya:
Telah bersabda nabi junjungan kita Muhammad saw. : dunia ini empat tiangnya,
Pertama pemerintah yang amanah,
Kedua para ulama yang membelakangkan dunia dan hanya mengutamakan suruhan agama,
Ketiga para hartawan yang dermawan dan
Keempat fakir miskin yang sabar.
Aniniiri 2, mupoadai 1, mupogau’i 1, muingerrangngi 2, muallupai 2 mulolang ri tengngana padammu rupa tau.
1. Aja’ mucellai pojinna tauwwe…
2. Aja’ murekengngi appunnanna tauwwe…
3. Poadai anu sitinaja weddingnge napurio tauwwe…
4. Pogau’i gau’ sitinaja weddingnge napudeceng tauwwe…
5. Ingngerrangngi pappedecengna tauwwe lao ri idi’…
6. Ingngerrangngi asalammu lao ri tauwwe…
7. Allupaiwi pappedecengmu lao ri tauwwe…
8. Allupaiwi asalangna tauwwe lao ri idi’…
Duami passaleng nassabaari nasisala rupa tauwwe ri lalengna lino.
Anu temmanessae sibawa
Anu tenripahangnge”
Artinya :
Hanya 2 hal yang menjadi penyebab perselisihan antar sesama manusia di dunia ini
Hal yang tidak jelas dan
Hal yang tidak dipahami
SENGERENG
Riwettu siduppa matata
engka sEengereng tampuredde’i ukka timuku
mataEsso riile matammu
palluwai lorongenna sEngerekku
nannEnnEna mancaji wara
paccoloi tEkkEna uddanikku
tetti picakiwi buku aroku
iyafura mattekkewe nataro sino-sino enrengnge aranggaselang
aga natattimpa”na atikku
sellu’ni muttama werung angin manyamengnge.
‘Asmara’ versi Bahasa Bugis A S H 1985
YAE WENNIE
E Fuangku,
engkakamai folE ritangabenni masino-sinoE
rielle’na lEmpe tasebbEwE enrengngE zikkiri
iya matiwiEngngi fappedennikku rionrong temmakkewiringngE
E Fuangku,
engkakamai folE ritangabenni masino-sinoE
folE riassolo’na akkamasEwE enrengngE fappoji
iya tellengengngi fappEneddikku rilalenna
fappEnyameng tenrigangkaE
aga nasuju’na fappoji-fojikku sibawa nio-nio masinoE
mappakutana alE riSESETA
rimuka engkana makkullE riSESETA
sininna anu temmakkullEwE riwatakkalEku.
‘ Malam Ini’ versi Bahasa Bugis A S H 28 Mei 1988
ZIKKIRI
Uruwi manya-manyani zikkiri’ku
rionrowang masini-sinoE… tassiseng-siseng
mallira-lira ati
massanra fenedding
aga nalEsang baja-bajana fakkullEakku
lappE takkelle’ nalaowang kati-ati
leppe’ni butta manettoni sininna uddanikku
riwaja futta rilaleng fammasETa’.
‘Zikir’ versi Bahasa Bugis A S H 26 Juli 1989
AKKENGAUWANG
Fine’ Idi’ kuwingngerang
fine’ macawEkka usedding riSESETA
Fine’ Idi’ kuuddaniwi
fine’ mabElaka’ usedding riSESETA
Fine’ Idi’ kusappa
fine’ alEku kulolongeng.      Puisi Bugis dan Paseng Bugis III
maggellu La Baco ri laleng tojang
tania lupu
tania dekka
uddani  yabelale ri indo’ pajajianna

tassenge’ La Baco ri laleng tojang
Tania lupu
Tania dekka
masenge yabelale ri ambo pajajiana

yabelale Tania belle
teppunna makkapang ri ambo
tongenna ri kapang
adanna ri tennung sabbe ulaweng

riwinro…lomo-lomo
maddupa pali…pali…
naweru kaso-kasona
maminasa cino’do tetti maneng ri ure’na

nawa-nawa makkampai ri ure’ jati
makkita mallira’ ri saliweng tasi
atinna mali’ massulili’
nagiling tassio’ ri ure’ basi

mamminasa tudang suli, napolo paccala’na
yabelale ri babanna
patinroi  ana’ maegana
yabelale, “…”Tuo Sangngadi


TUO SANGNGADI

tuao sGdiDara maccolo' laleng aleku
Angin mappatettong pappinyawaku
jokka ajeku,kedo limakku, tennia laing
Pammasena Puangku.......

Upusa' nawa-nawa ati mallolongeng
pappinyawa cenning,pappinedding rennu
Cawa ca'beru pole ri laleng ati.....

iya teppaja kusappa,pakkonci,pattimpa'
laleng kessingku,pattutu'na laleng lotongku

Laleng......
laleng usappa
laleng pute,laleng cinnong tuo sangngadikku
laleng kessinna dewata

ujjokka ma'laloang dosa....
matti' a'borrongeng,massandale'a'bangkangeng,mallariang adorakang

usappa corana pammase
kecce'na bua'-bua'qu,
cawana pappilaleng mattujukku
iya ulampakkeng sadia ri tuo sangngadikku
matu'..............!!!!


PRIBAHASA BUGIS(werekkada ogi)

1. Agana ugaukengngi, pakkadang teppadapi, nabuwa macenning.
Maksudnya: Hasrat hatiku menggelora untuk memilikinya, tapi kemampuanku sangat terbatas.

2. Mau luttu maasuwaja, tatteppa rewemuwa tosiputoto-e.
Maksudnya: Walaupun pergi jauh kemana-mana, kalau sudah jodoh pasti surut kembali.

3. Melleki tapada melle; tapada mamminanga; tasiyallabuang.
Maksudnya: Mari kita saling menjalin hubungan mesra supaya cita-cita segera menjadi kenyataan.

4. Iyyaro mai melleku; tebbulu te’ttanete; lappa manengmua.
Maksudnya: Kasih sayang yangkuberikan padamu tak satupun dapat menghalangi.

5. Iyya memeng-paro mai; lejjai addenengku; mattaro pura-e.
Maksudnya:Yang ingin menjalinkasih padaku adalah merek yang mencurahkan sepenuh hatinya.

6. Iyya siya menasakku; mattonra jaritokki; lete di manipii.
Maksudnya: Harapanku ingin hidup semati denganmu.

7. Teyawa naparampaki; teddung makape-kape; tenna pacinaongi.
Maksudnya: Saya tidak akan menumpahkan kasih kepada orang yang tidak bertanggung jawab.

8. Lele akkutanamukki; ala tebbulu-ekki; naleworo tasi.
Maksudnya: Boleh tanyakan betapa lembut jiwaku, betapa bulan hatiku, tak perlu diragukan.

9. Duppa mata ninitokko; ennau mata-tokko; ajak murikapang.
MAKsudnya: Jika kita bertemu pandang, berusahalah menghilangkan kesan yang dapat mencurigakan.

10. Sipongemmu kupacokkong, ribola tudangengmu; teyana mawela.
Maksudnya: Sejak kita bertemu di rumahmu, sejak itulah aku kenang selalu.

11. Rekkuwa tennungi melle; taroi temmasakka; napodo malampe.
Maksudnya: Bila menaruh kasih jangan berlebihan, agar tambah bersemi lebih lama.

12. Laoko kuturutokko, kupabokongitokko; nyameng kininnawa.
Maksudnya: Dengan sepenuh hati dan segenap jiwaku mengantar dikau ke pulau idaman.

13. Ujung tennungi mulao; iyyapa natabbukka idipa taddewe.
Maksudnya: Kehormatanku adalah kehormatanmu pastilah aku jaga dan aku akan kembali keharibaanmu.

14. Mappetuju langii-mana; bitara sampo-engngi; tujunna lipumu.
Maksudnya: Dimana gerangan kampungmu disanalah kucurahkan keluhan jiwaku.

15. Uddanikku temmagangka; dimengku temmappetu; riwangun kalemu.
Maksudnya:Kau kukenang selalu dan kupuja sepanjang masa, sekujur tubuhmu.

16. Taroko melle mallebbang; tinulu mappesona; nateya malegga’’.
Maksudnya: Kebaikanmu yang menawan, kesetiaanmu nan rajintidak akan kulupakan.

17. Mauni di Jawa monro; nyawa situju-ede; teppaja rirampe.
Maksudnya: Walaupun tingal di Jawa bila hati sudah bertaut terkenang selalu.

18. Laowi pattendung langi; posampu temmalullu, lawangeng mabela.
Maksudnya:Walaupun merantau jauh di sanabudi baikmu terkenang selalu.

19. Sipongekku mupacokkong; ricamming nawa-nawa; tekku tepu ale.
Maksudnya: Sejak cinta meracun nan di lara, hatiku merintih, jiwaku meranah, badanku kurus kering.

20. Polena palele winru; tenre kutuju mata padammu sagala.
Maksudnya: Saya telah menelusuri celah-celah kehidupan belum ada taramu.

21. Ininnawa sabbara-e , lolongeng gare deceng tau sabbara-e.
Maksudnya: Orang yang sabar senantiasa mendapat kebajikan yang diidamkan.

22. Tellu-ttaunna sabbara, teng-inang ulolongeng; carubbu sengereng.
Maksudnya: Sudah tiga tahun bersabar menanggung duka, tapi belum Nampak juga titik cerah kebahagiaan.

23. Toripaseng teya mette, tonapolei paseng teya makkutana.
Maksudnya: Yang datang membawa pesan membisu, yang didatangi pesan tercengang membisu.

24. Pekkogana makkutana, rilaleng tennung-ekka napole pasenna.
Maksudnya: Saya tidak sempat bertanya karena kedatanganmu sangat mengherankan.

25. Tekku sappa balanca-e, uparanru’ sengereng, nyawami kusappa.
Maksudnya: Saya tidak cinta harta, tidak ingin kecantikan, tetapi yang saya cari adalah budi bahasa nan halus.

26. Tellu ronna sitinro’, cinna-e udaani-e, napassengereng.
Maksudnya: Tidak dapat dipisahkan antara Cinta, rasa rindu dan kenangan indah.

27. Sangadi dewata-e teya, Tolino-e massampeyang, nakusalai janci.
Maksudnya: Kecuali Tuhan yang tidak merestui, dan masyarakt yang menolak, baru saya mengingkari janji.

28. Mamasepi dewata-e, nalolang sitalleyang tosipominasa-e.
Maksudnya: Menantika ridha’ Tuhan semoga kita dipertemukan.

29. Lempupa na ada tongeng, sanreseng nawa-nawa, tenna pabelleyang.
Maksudnya: Orang yang baik dan jujur merupakan tumpuan harapan tidka mengecewakan.

30. Melleko mellemutowa, tenginang upogau’ melle sewali-e.
Maksudnya: Jika engkau senang padaku, sayapun senang padamu sebaba saya tidak pernah bertepuk sebelah tangan.

RAMPEKA GOLLA, NAKURAMPEKI KALUKU. SENGEKA SIMATA JARUNG NAKUBALI SENGETOKKI SIPUPPURENG LINO. NATOSIRAMPE RI UNI MANU

(ininnawa sabbara’ko, lolongeng gare deceng, tau sabbara’e___pitu taung nak sabbara’, tengngina naengka wita, riasengnge deceng___deceng enre’ki ri bola, tejjali tettappere, banna mase-mase___mase-mase ikonaga, iga musilaogeng, mutellu sitinro)* MARADDE, MALLEFA
 
(Untuk kebodohan orang Wajo, yang diakali PT. Gas Wajo)
Maradde mallefani sulesuren, Maradde mallefani sellao
Maradde mallefani sappo, Maraddeni abengongetta
Mallefani sirita
Dega tesamperomata baliita
Temmakulle, tammarewa, naiiya temmaka facuribiangi
Dega tesamperomatai
Temmaka bennyu, temmaka makkaretena
aradekketta naiyya accinongetta
Marakko, makkaring
.. nalaboi pulando paccocoren abbatung parewa cella/ulaweng
Maffelli, dara-darang
.. nalaboi pulando paccocoren abbatung minnya
Defaga tajeppui, abenggongetta
.. toli malaga, maronta, mappabacu rifadata idi
.. siafu-afu, lari lao cungke, temmaboko
Defaga tajeppui, temmaka-maka apeddiretta, acappureng,
.. acarumeccekeng naiiyya ateddengenta
Narekko maliluki, pada takko lebanni
Pada tejeppui, makkeda allaisengenta mappasikua, temmailo siwette
Tajeppui
Fassoajanni asoccangetta, Falimbanni ataromposetta, Fasuruni poji rialeta
Tafada fatuppuni faemeng atetongetta
Tomasiddi, sirewa-rewa
Tofada masolo, macile, sirenreng, sifaraga-raga
Manguju risalo nyameng ininnawa, naiyya massidi adisingen faimeng

       Puisi Bugis dan Paseng Bugis VI


Kuripancaji riolo tenriengka
Kumappahan waisusu, makkalolo, ba’dan, mappo’ada, naiyya malitta
Kumappahan assisumpungenna atuwo-tuwongeng’e
Kumappahan lise atuwo-tuwongengku
Mallise’ka tenrisilempareng
Kutallabo nataro ace’ cengeng
Kuwa’ pijja nataro gau sala pangkaukeng
Kumammata bojo’ temmasoa nataro paciri-ciringeng
Kutalebba tau oli doriang
Tekkujeppui cinra cenninna
Kumalimbang, rilimbangeng teng’engka
Temmaka perriku, teng’engka mengkaika’ te’ cinna
Tengelo, tengininawa,  te’nawa-nawa
Iyami temmaka kusenge, temmaka kurennu
Arradekeng masoanging
Ripalena puang dewata sewwae


0 komentar: